O przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej z siedzibą główną przy ul. Bydgoska 33, 10-243 Olsztyn
 2. Inspektor danych osobowych dostępny jest pod adresem e-mail: malgosiaszpala@wp.pl
 3. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa lub realizacja umowy, działań statutowych stowarzyszenia.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych osób, jest Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przybywających na obszarach wodnych (Dz.U. 208 poz.1240),Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne ( Dz.U. z dnia 23 sierpnia 2017 r., poz.1566), Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy-Prawo Wodne oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z dnia 5 września 2018 r. poz.1722), Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie głoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ( Dz.U. z dnia 3 sierpnia 2018 r. poz.1482), Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, (Dz.U. z dnia 11 czerwca 2018 r. poz.1115) ,Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz.U. z dnia 2 lipca 20110 r. poz.747), Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach, Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz.U. z 2010 r. nr 127 poz.857).
 5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań wynikających z działalności statutowej stowarzyszenia.
 6. Wizerunek i dane osobowe osób mogą być umieszczane na stronie internetowej stowarzyszenia: https://rwr.pl oraz na facebooku stowarzyszenia w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych, osiągnięć osób. Dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w ustawie, a następnie trwale usuwane.
 7. Wizerunek i dane osobowe osób wymienione w punkcie 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody osób lub rodziców opiekunów dla dzieci niepełnoletnich.
 8. Państwa Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa., państwa dane osobowe mogą być przekazane odpowiednim organom publicznym na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo do:
  1. dostępu do treści danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO,
  2. sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Stowarzyszenie Ratownictwa Wodnego Rzeczypospolitej przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane osobowe mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  4. przenoszenia danych osobowych art. 20 RODO;
  5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO;
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Stowarzyszenie Ratownictwa Wodnego Rzeczypospolitej posiada uprawnienie do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  7. w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Stowarzyszenie Ratownictwa Wodnego Rzeczypospolitej Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw z zakresu przetwarzania danych osobowych.
 10. Pani/pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego oni do organizacji międzynarodowej
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.