Instruktor Ratownictwa Wodnego

Instruktor Ratownictwa Wodnego

INSTRUKTOREM

w myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku, w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, jest osoba, która:


 1. Weźmie udział w szkoleniu instruktorów (co najmniej 38 – godzinnym).
 2. Zaliczy egzamin praktyczny dla instruktorów, polegający na przeprowadzeniu:
  • symulowanej akcji ratowniczej, przy użyciu sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego, do osoby tonącej aktywnej na odległości co najmniej 10 m i głębokości co najmniej 1,60 m,
  • symulowanej akcji ratowniczej, przy użyciu sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego, do osoby tonącej pasywnej na odległości co najmniej 80 m i głębokości co najmniej 1,60 m,
  • 20-minutowych zajęć teoretycznych dla grupy co najmniej pięcioosobowej na temat określony przez komisję, z zakresu objętego ramowym programem szkolenia ratowników wodnych,
  • 20-minutowych zajęć praktycznych z grupą co najmniej pięcioosobową na temat określony przez komisję, z zakresu objętego ramowym programem szkolenia ratowników wodnych.
 3. Jeśli nie jest ratownikiem wodnym – zaliczy egzamin praktyczny (identyczny jak egzamin na stopień ratownik wodny).

Zgodnie z przywołanym wyżej Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku, w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym,
ustala się następujące zasady szkolenia instruktorów:

 1. Do udziału w kursie można zakwalifikować osobę pełnoletnią.
 2. Otrzymanie zaświadczenia jest poprzedzone udziałem w kursie, zrealizowanym zgodnie z przywołanymi aktami prawa (poszerzonymi o dodatkowe treści i umiejętności – przyjętymi przez władze RWR), po pozytywnym zaliczeniu wszystkich, wymaganych elementów.
 3. Kursy dla instruktorów prowadzone są centralnie – w Kaliszu. Kandydaci muszą dokonać zgłoszenia – na formularzu pobranym ze strony www.rwr.pl, a o zakwalifikowaniu się na szkolenie w określonym terminie – decyduje data wpływu zgłoszenia.
 4. Kursy dla instruktorów realizowane są wyłącznie w formie stacjonarnego turnusu szkoleniowego.
 5. Kandydaci na instruktorów są zobowiązani do:
  • wypełnienia formularza zgłoszeniowego, oraz oświadczenia o stanie zdrowia,
  • uiszczenia całej kwoty (wynikającej z poniższego zestawienia) najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
 6. Udział w zajęciach jest obowiązkowy.
 7. Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy otrzymują stosowne zaświadczenie.
 8. Koszty kursów uzależnione są od liczby uczestników, w następującym układzie:
INSTRUKTOR
Koszty zmienne Koszty stałe
Liczebność grupy Kurs instruktorski Bilety (basen) Egzamin Razem
5 osób 900 zł 80 zł 100 zł 1080 zł
6 – 8 osób 850 zł 80 zł 100 zł 1030 zł
9 – 10 osób 800 zł 80 zł 100 zł 980 zł

Minimum 38 godzin zajęć z ratownictwa wodnego

W kwestiach związanych ze szkoleniami prosimy o kontakt pod adresem: szkolenia@rwr.pl