Ratownik Wodny

Ratownik Wodny

RATOWNIKIEM WODNYM

w myśl Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych jest osoba, posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich [1] oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym [2] i spełniająca wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy [3]


Zgodnie z przywołaną wyżej ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku, w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, ustala się następujące zasady szkolenia ratowników wodnych:

 1. Do udziału w szkoleniu można zakwalifikować osobę pełnoletnią oraz nieletniego po ukończeniu 17 roku życia – za zgodą opiekunów, pod warunkiem, że w dniu egzaminu końcowego osoba taka, będzie miała ukończone 18 lat.
 2. Dopuszczenie do egzaminów końcowych jest poprzedzone udziałem w kursie, zrealizowanym zgodnie z przywołanymi aktami prawa (poszerzonymi o dodatkowe treści i umiejętności – przyjętymi przez władze RWR), po pozytywnym zaliczeniu wszystkich, wymaganych elementów.
 3. Kursanci, po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym, otrzymują stosowne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych.
 4. RWR organizuje kursy KPP, dla wszystkich zainteresowanych uczestników szkolenia z ratownictwa wodnego, którzy nie posiadają tych uprawnień.
 5. Szkolenia dla ratowników realizowane są w dwóch formach:
  • jako kurs tzw. weekendowy – rozłożony w czasie,
  • jako turnus szkoleniowy (zazwyczaj w okresie letnim) – skumulowany w czasie.
 6. Kandydaci na ratowników są zobowiązani do:
  • złożenia wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
  • uiszczenia rocznej składki członkowskiej (50 zł.),
  • wpłaty 500 zł. (zaliczki) na poczet kosztów kursu – najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia,
  • uiszczenia całej kwoty (wynikającej z poniższego zestawienia) najpóźniej w dniu wskazanym przez biuro Zarządu Głównego RWR.
 7. Udział w zajęciach jest obowiązkowy. Każda nieobecność wymaga uzupełnienia

 


[1] Spełnienie tego wymogu gwarantuje udział i zaliczenie egzaminów (teoretycznego i praktycznego) w szkoleniu RWR.

[2] Uzyskane patenty i uprawnienia (żeglarskie, motorowodne, nurkowe, kajakowe, pływackie itp.).
lub: Posiadane wykształcenie pielęgniarki, ratownika medycznego, lekarza.
lub: Ukończone kursy doszkalające, prowadzone przez RWR.

[3] Ukończony kurs KPP

W kwestiach związanych ze szkoleniami prosimy o kontakt pod adresem: szkolenia@rwr.pl