Drużyna Kalisz

Relacja ze Zjazdu Krajowego RWR

Dnia 17 października 2015 roku – dokładnie w trzecią rocznicę od otrzymania zgody MSW na wykonywanie ratownictwa wodnego, w Kaliskim Inkubatorze Przedsiębiorczości odbył się Zjazd Krajowy naszej organizacji. Udział w posiedzeniu najwyższej władzy RWR, wzięli delegaci z całego kraju. W porządku obrad znalazły się sprawozdania finansowe i merytoryczne Zarządu Głównego (za okres 2012 – 2014 oraz za I-IX 2015), sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Honorowego oraz sprawozdania z działalności za rok 2015, wszystkich jednostek terenowych, reprezentowanych na Zjeździe.
Pozytywnie i przy pełnej jednomyślności delegatów, ocenione zostały dotychczasowe działania władz RWR.

W ciągu zaledwie trzech lat, inicjatorom Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej w Kaliszu udało się stworzyć niezwykle prężną organizację o realnym, ogólnopolskim zasięgu, zrzeszającą  kilka tysięcy osób w kilkudziesięciu statutowych jednostkach terenowych. Jednolita struktura, dobrze opracowane mechanizmy wewnętrznego funkcjonowania stowarzyszenia, pełna transparentność w działaniach, duża autonomia poszczególnych ogniw, mnogość podejmowanych inicjatyw, szeroko zakrojona współpraca z instytucjami, innymi ngo’s-ami oraz środowiskiem, ogrom społecznej aktywności czy wreszcie doskonała kadra – wszystko to stanowi o sile naszej organizacji. Przez ten krótki okres staraliśmy się budować przyjazną, otwartą, nastawioną na cel (podnoszenie poziomu bezpieczeństwa nad wodą) przestrzeń zaangażowania dla każdego, któremu bliskie są ratownicze ideały.

Mimo, iż kadencja władz jest statutowo ustanowiona na 5 lat, grupa założycieli (pierwszych władz RWR, w całości wywodząca się z Kalisza), postanowiła ustąpić miejsca młodym, ambitnym ratownikom, dając im szansę moderowania przyszłości całej struktury. RWR nie jest bowiem już od dawna, lokalną inicjatywą a ogromnym, ogólnopolskim ruchem. Wychodząc z tego założenia, pierwotny Zarząd uznał, że należy włączyć działaczy wielu jednostek, w dalsze budowanie dobra, jakim jest nasze stowarzyszenie. 
Po złożeniu rezygnacji przez Zarząd, przez wiele godzin starano się wybrać jak najlepszy zespół do kierowania organizacją przez następne pięciolecie. Wspaniale było widzieć, z jaką troską i odpowiedzialnością uczestnicy podchodzą do tej kwestii. Ożywiona dyskusja, musiała zostać (z uwagi na późną porę) przeniesiona do biura Zarządu Głównego – by tam ostatecznie wyłonić nowe władze. Ustępującym członkom Zarządu, jednogłośnie udzielono absolutorium.

Z nieukrywaną satysfakcją informujemy, że z dniem 17 października 2015 roku, ustanowione zostały nowe władze w RWR.

Zarząd Główny:

  1. Prezes – Michał Stefaniak (Prezes Oddziału RWR w Świnoujściu).
  2. Wiceprezes ds. organizacyjnych – Tomasz Ożóg (Wiceprezes ds. organizacyjnych Oddziału RWR w Świnoujściu)
  3. Wiceprezes ds. szkoleniowych – Bartosz Kaczmarek (Prezes Oddziału RWR w Poznaniu)
  4. Sekretarz – Michał Guzik (Prezes Oddziału RWR nr 2 w Warszawie)
  5. Skarbnik – Łukasz Iskrzycki (Prezes Oddziału RWR we Wrocławiu)

Główna Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Piotr Godula (Prezes Oddziału RWR w Myślenicach)
Członek – Wojciech Pułka (Wiceprezes Oddziału RWR w Myślenicach)
Członek – Mariusz Mączka (Prezes Oddziału RWR w Końskich)

Sąd Honorowy:

Przewodniczący – Artur Durlej (Prezes Oddziału RWR w Świdnicy)
Członek – Sławomir Kitlas (Sekretarz Oddziału RWR we Wrocławiu)
Członek – Krzysztof Dobroszczyk (Wiceprezes ds. organizacyjnych Oddziału RWR w Miliczu)

W wyniku jednomyślnej decyzji Zjazdu, nadano dotychczasowej Prezes Iwonie Michniewicz, tytuł Prezesa Honorowego Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej.
Gratulując nowym władzom, życzymy dalszego, dynamicznego rozwoju organizacji. Nie mamy wątpliwości, że tak właśnie będzie, gdyż w nowym składzie osobowym Zarządu tkwi ogromy potencjał! Pozostali delegaci zapewnili o dalszym zaangażowaniu i wsparciu dla nowego kierownictwa.

Oddziały

Oddziały
© 2011-2018 RWR. Wszelkie prawa zastrzeżone..Wsparcie techniczne JJManufaktura