WAŻNA INFORMACJA! ZMIANA PRZEPISÓW DOT. ORGANIZACJI WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY!

Ta informacja jest niezwykle istotna dla WSZYSTKICH RATOWNIKÓW WODNYCH, KIEROWNIKÓW KĄPIELISK ... ORGANIZATORÓW WYPOCZYNKU ....
Zmieniły się przepisy dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, które były określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Przepis ten został uchylony w kwietniu 2016 roku. W tym rozporządzeniu znajdował się zapis (par. 9) o tym, że:

  1. Organizator wypoczynku jest zobowiązany zapewnić uczestnikom wypoczynku bezpieczne i higieniczne warunki w czasie wypoczynku.
  2. Uczestnicy wypoczynku korzystają z wyznaczonych kąpielisk pod opieką wychowawcy i przynajmniej jednego ratownika z odpowiednimi kwalifikacjami.

Dzisiaj należy się kierować zapisami z USTAWY z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, gdzie kwestie korzystania dzieci z kąpielisk określone są tak: 

Art. 92c.2.

Organizator wypoczynku zapewnia:

bezpieczne korzystanie z wyznaczonego obszaru wodnego zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240 oraz z 2015 r. poz. 779)

W ślad za zmianami w przywołanej Ustawie z dnia 11 września 2015 roku, zmieniło się także Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. W chwili obecnej można w nim znaleźć takie zapisy:

5. 1. Do obowiązków kierownika wypoczynku należy:
...
7) zapewnienie uczestnikom wypoczynku korzystania wyłącznie z wyznaczonych obszarów wodnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. poz. 1240 oraz z 2015 r. poz. 779, 1642 i 1830), w obecności ratownika wodnego i wychowawcy wypoczynku;

oraz

2. Do obowiązków wychowawcy wypoczynku należy:
...
9) zapewnienie uczestnikom wypoczynku, we współpracy z ratownikiem wodnym, opieki w czasie korzystania z wyznaczonych obszarów wodnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych;

Zatem organizatorzy wypoczynku, poprzez kierowników i wychowawców mają nawiązać współpracę z ratownikami wodnymi, którzy są zatrudniani na wyznaczonych obszarach wodnych - zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Innych wyznaczonych obszarów wodnych nie ma (bez ratowników). Każdy bowiem obszar (WOW) z mocy ustawy - to zorganizowane i strzeżone miejsce.
Jak ma wyglądać taka współpraca? Może być to np. każdorazowe zgłaszanie ratownikom, że jest taka grupa, ile ma osób; zapytanie czy i ew. kiedy mogą wejść na kąpielisko (do wody), odmeldować opuszczenie kąpieliska przez grupę, itp. Nie chodzi o żadne umowy z ratownikiem czy tym bardziej opłaty (Regulaminy kąpielisk mówią za co trzeba płacić, jeśli jest opłata za wejście na obiekt - nie ma sprawy, ale nie ma możliwości, aby po wejściu na teren obiektu trzeba było osobno płacić ratownikowi za pozwolenie wejścia z grupą do wody). 
Poza tym jednoznacznie przypisano wychowawcom OBOWIĄZEK opieki nad grupą w CZASIE korzystania z kąpieli. Teraz wreszcie wiadomo na jaki dokument się powołać, żeby wychowawców zmobilizować do BYCIA na obiekcie razem z dziećmi. Dotychczas zdarzało się bowiem, że "wrzucano" ratownikom dzieci do wody i pito kawę w barze. 

Co to oznacza? - że obozy i kolonie NIE MUSZĄ już mieć swojego ratownika. Mają korzystać z miejsc wyznaczonych i strzeżonych zgodnie z przepisami z "naszej" ustawy. To niezwykle istotna zmiana.

Oczywiście nikt nie zabrania organizatorom wypoczynku zatrudniać swojego ratownika, ale i tak należy współpracować z tymi, którzy są zatrudnieni na WOW. Czyli nawet jeśli taka grupa ma własnego ratownika, to ratownicy z danego WOW-u odpowiadają za bezpieczeństwo i ich poleceniom należy się podporządkowywać. 

Oddziały

Oddziały
© 2011-2018 RWR. Wszelkie prawa zastrzeżone.Wsparcie techniczne JJManufaktura